SEARCH: LW R5,0(R3) /I1 Load item
SUB R6,R5,R2 /I2 Compare with key
BNEZ R6,NOMATCH /I3 Check for match
ADDI R1,R1,#1 /I4 Count matches
NOMATCH: ADDI R3,R3,#4 /I5 Next item