TRNG I HC M THNH PH H CH MINH KHOA KINH T ******* BI PHN TCH S LIU KINH T LNG NHM: B NG LP: KI08A1 H v tn: Hong Th Phng Vn Nguyn Th Phng Nguyn Hong H…